Giới thiệu địa chỉ ship hang ha noi và cung cấp mua bán may bo dam, bộ đàm, máy bộ đàm kenwood chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Hà Nội

Tin về lễ cưới tập thể

LỄ CƯỚI TẬP THỂ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI HÀ ĐÔNG

DỰ KIẾN NGÀY 25/4/2013

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH QUẬN HÀ ĐÔNG

***

Số: 09 -KH/QĐ

 

Hà Đông, ngày 02 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ cưới tập thể trong đoàn viên thanh niên

trên địa bàn Quận năm 2013

-----------------------

 

Căn cứ Chỉ thị số 11 – CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về  tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 07B-NQ/QU ngày 11/11/2012 của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông v/v điều chỉnh, bổ sung một số quy định về thực hiện việc cưới trong chương trình 06-CTr/QU ngày 12/01/2009 về “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa”;

Nhằm tuyên truyền sâu rộng và vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện việc cưới vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm;  Ban Thường vụ Quận đoàn xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức “Lễ cưới tập thể trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn Quận năm 2013”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 – CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành ủy Hà Nội, Nghị quyết số 07B-NQ/QU ngày 11/11/2012 của Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông v/v điều chỉnh, bổ sung một số quy định về thực hiện việc cưới trong chương trình 06-CTr/QU ngày 12/01/2009 về “Tiếp tục thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa”.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ĐVTN, nhân dân trên địa bàn Quận về thực hiện việc cưới theo nếp sống mới, đưa mô hình lễ cưới tập thể trở thành văn hóa, nét đẹp trong việc cưới của ĐVTN quận Hà Đông.

2. Yêu cầu: thông qua mô hình Lễ cưới tập thể do Quận đoàn tổ chức, 100% các cơ sở Đoàn tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới ĐVTN về việc cưới theo nếp sống mới; triển khai, xây dựng mô hình cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: Dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2013 (Thứ năm)

- Địa điểm: Dự kiến Vườn hoa Nguyễn Trãi – Hà Đông.

- Chương trình:

Từ 8h30':

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;

+ Giới thiệu các đôi xuất hiện;

+ Mời các đồng chí lãnh đạo phường lên trao giấy kết hôn và phát biểu;

+ Đại diện các đôi cưới, gia đình phát biểu;

+ Các đơn vị tặng quà lưu niệm;

+ MC hướng dẫn các đôi trao nhẫn, thực hiện cắt bánh, rót rượu;

+ Các đôi đi cảm ơn; sau đó quay về bàn ngồi

+ Chương trình văn nghệ (30 phút)

11h00’:

+ Cảm ơn và kết thúc Lễ cưới.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Lãnh đạo Thành phố HN;

- Thường trực, đại biểu của các ban của Thành đoàn Hà Nội;

- Thường trực QU - HĐND - UBND Quận;

- Đại biểu các phòng, ban, ngành liên quan của Quận;

- Đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền các cơ sở Đoàn thuộc quận;

- Đại diện thường trực các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc;

- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình của Thành phố Hà Nội, đài truyền thanh Quận;

- Đại diện gia đình, bạn bè các đôi tham gia buổi Lễ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quận đoàn

- Tham mưu báo cáo với Quận uỷ - HĐND - UBND quận hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để tuổi trẻ quận thực hiện tốt mô hình đám Cưới tập thể.

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ cưới tập thể; đẩy mạnh tuyên truyền tới 100% các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc về việc thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa;

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn Quận tổ chức thành công mô hình Đám cưới tập thể cho ĐVTN.

2. Ban Chấp hành Đoàn các phường

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền đơn vị, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường tổ chức tuyên truyền vận động đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và gia đình tham gia chương trình; Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường; rà soát và vận động các bạn đoàn viên thanh niên tham gia Lễ cưới tập thể. Danh sách đăng ký các Đôi tham gia Lễ cưới tập thể gửi về văn phòng Quận đoàn trước 16h00 ngày 18/4/2013.

- Tổ chức gặp gỡ và thống nhất nội dung với các đôi tham gia lễ cưới; Trao đổi phần chuẩn bị của các đôi khi tham gia.

- Tham mưu với Cấp ủy, chính quyền chuẩn bị quà tặng, giấy đăng ký kết hôn cho các Đôi trên địa bàn phường để tiến hành trao tại Lễ cưới tập thể.

 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ cưới tập thể cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn Quận trong năm 2013. Đề nghị BCH Đoàn các phường báo cáo cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Quận đoàn rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Đảng ủy – HĐND – UBND các phường để tạo điều kiện về thời gian và kinh phí tổ chức thực hiện chương trình./.

 

Nơi nhận:

- BTV Thành đoàn, HLHTN TP;

- TTQU, HĐND, UBND Quận;                                (để

- Ban TNĐT&CTANQP, TG, TC, VP TĐHN        báo

- Ban DV, TG, VP QU;                                              cáo)

- Cấp ủy các đơn vị;                    (để phối hợp)

- Các cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc; (để t/hiện)

- Lưu: VP/QĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Thị Nhã

 

 

Last Updated on Thursday, 11 April 2013 10:21
 

Các bài viết liên quan